Actievoorwaarden, Algemene Voorwaarden en Privacy 2018-05-26T13:14:40+00:00

Actievoorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacy

Actievoorwaarden

Promotie Almhof – #AlmhofOntbijt

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Müller Nederland, eigenaar van het merk Almhof, gevestigd en kantoorhoudende te Veenendaal aan de Landjuweel 15, (hierna te noemen: ‘‘Organisator’’) georganiseerde promotionele actie (hierna: “de Actie”) en zijn te raadplegen op www.almhofontbijt.nl

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.

1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.4 Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via www.almhofontbijt.nl.

1.5 De Actie start op 9 april 2018 en eindigt op 6 juli 2018 om 23:59 uur (hierna: “de Actieperiode ”).

1.6 Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of De Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

2. De Actie

2.1 De Actie bestaat uit een winactie. Deelnemers kunnen een Almhof ontbijt moment/foto delen via #almhofontbijt of via actieformulier op de website www.almhofontbijt.nl een recept indienen.

Een onafhankelijke jury, bestaande uit een designer, fotograaf en medewerker Activation Heroes, beoordelen de foto’s en recepten volgens de volgende criteria;

Foto:

 1. Styling
 2. Aantrekkelijkheid

Recept:

 1. Originaliteit
 2. Bruikbaarheid

Deze winnaars worden gekozen volgens artikel 5.2.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen vanaf 18 jaar.

3.2 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. Uitsluitend inzendingen die gedurende de actieperiode en uiterlijk op 6 juli 2018 worden ontvangen dingen mee.

3.3 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.

3.4 Winnaars geven de Organisator toestemming om eenmalig contact op te nemen via de achtergelaten gegevens (naam en e-mailadres) voor afhandeling van de prijs. Door inzending van een recept of foto in het kader van deze Actie draagt de deelnemer alle rechten van Intellectuele Eigendom op dat recept of die foto over aan de Organisator. Deze wordt zo eigenaar van de foto of het recept en gerechtigd het zonder enige beperking te gebruiken binnen de Almhof omgeving. De Deelnemer staat ervoor in dat het ingezonden werk zijn intellectueel eigendom is en dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Voorzover op een foto een of meer personen zijn geportretteerd staat de deelnemer ervoor in dat deze personen akkoord zijn met inzending van die foto waarop zij zijn afgebeeld en het gebruik van die foto onder de voorwaarden die gelden voor deelname aan de Actie.

3.5 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de Actie (zoals sponsors of producenten) behoren hiertoe.

3.6 Met het sturen van de content, verklaart de deelnemer dat hij/zij beschikt over alle noodzakelijke toestemmingen, licenties, rechten en goedkeuringen die nodig zijn voor het gebruik en de publicatie door Almhof, van de betreffende content.

3.7 Met het sturen van de content, geeft de deelnemer toestemming, dat Almhof onbeperkt en kosteloos gebruik mag maken van de ingestuurde content, binnen de strekking van de actie, dus ook voor gebruik op social media. Hierbij is met name inbegrepen dat deelnemer toestaat dat Almhof de content mag editen, publiceren, reproduceren, verspreiden, broadcast en de content publiekelijk toegankelijk maken. Voor de overdracht van deze rechten wordt geen vergoeding verleend.

4. Prijs

4.1 Bij de actie zijn de volgende prijzen te winnen:

4.1.1. 3x een grand luxe ontbijtje ‘Frans ontbijt op bed’ aan huis voor 2 t.w.v. € 55,- p.p.

– 2x weggegeven op basis van beoordeling foto
– 1x weggegeven op basis van beoordeling recept

4.1.2. 13x twee e-tickets voor een dagje wellness, bij één van de resorts van IWR t.w.v € 30,- p.p.

– 10x weggegeven op basis van beoordeling foto
– 3x weggegeven op basis van beoordeling recept

4.2 Bij het winnen van een ontbijtje op bed voor 2, zal in overleg met de winnaar een datum gekozen worden waarop de prijs wordt uitgekeerd.

4.3 De prijzen zijn exclusief reiskosten, parkeerkosten en andere kosten die niet nadrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld. Deze komen voor rekening van de winnaars. Noch de Organisator, noch IWR van enig deel van de prijzen is verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

4.4 De prijzen wordt ter beschikking gesteld door IWR te Emst en Frans ontbijt op bed te Veenendaal. De algemene voorwaarden van IWR & en Frans ontbijt op bed zijn van toepassing op de gewonnen prijzen.

5. Uitkering prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode de in de Actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, maken kans op een prijs. Een onafhankelijke deskundige jury beoordeelt de foto’s en recepten en kiest de prijswinnaar.

   • Originaliteit van het recept
   • Bruikbaarheid van het recept
   • Aantrekkelijkheid foto
   • Styling van de foto

5.2 Een onafhankelijke deskundige jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt wat de beste foto’s en recepten in de betreffende periode zijn. Er worden drie periodes van inzending gehanteerd, te weten inzendingen die worden ontvangen in respectievelijk de periode 9 – 27 april, 27 april – 1 juni en 1 juni – 6 juli.

De prijswinnaars worden op verschillende data geinformeerd via promotie@almhof.nl.

Week 17: vrijdag 27 april

   • 1 prijswinnaar Frans ontbijt op bed x 2 personen
   • 3 prijswinnaars x 2 dagentrees IWR

Week 22: vrijdag 01 juni

   • 1 prijswinnaar Frans ontbijt op bed x 2 personen
   • 5 prijswinnaars x 2 dagentrees IWR


Week 27: vrijdag 06 juli

   • 1 prijswinnaar Frans ontbijt op bed x 2 personen
   • 5 prijswinnaars x 2 dagentrees IWR

5.3 De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of diensten van de Organisator. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Iedere deelnemer mag zo vaak deelnemen als hij/zij zelf wilt, echter maakt hij/zij per periode van inzending maar 1x kans op een prijs.

5.4 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

5.5 Gebruik van de door de Organisator ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie voor schade die het gevolg is van gebruik van de prijzen door de winnaar.

6. Correspondentie en klachten

6.1 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6.2 Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan de Organisator via promotie@almhof.nl

6.3 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de Organisator via promotie@almhof.nl

6.4 Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Iedere deelnemer erkent dat deelname aan de Actie voor eigen risico is.

7.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die op enige wijze verband houdt met de Actie (inclusief het wijzigen, onderbreken of stoppen van de Actie of van de prijzen)

7.3 Door de Organisator ingeschakelde hulppersonen en derden zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die op enige wijze verband houdt met de Actie (inclusief het wijzigen, onderbreken of stoppen van de Actie of van de prijzen)

7.4 Deelnemers aan de winactie kunnen geen claims/ vorderingen neerleggen bij Instagram, die

voortkomen uit de winactie van Almhof. Deelnemers erkennen dat deze winactie geen relatie heeft tot, georganiseerd of gesponsord wordt door Instagram. Alle opmerkingen en kennisgevingen met betrekking tot de winactie, moeten aan Almhof worden gericht en niet aan Instagram.

8. Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

8.1 Op deze actie zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Muller Nederland (te raadplegen via www.almhof.nl) van toepassing. Zie ook de privacy policy hieronder:

8.2 Privacy policy:

De deelnemer stemt in met het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens als volgt:

Het verzamelen van de vereiste persoonlijke gegevens dient uitsluitend voor de uitvoering van deze winactie. De gegevens die zijn ingediend door de deelnemer worden gebruikt en elektronisch opgeslagen voor de uitvoering van de winactie #almhofontbijt. De persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan samenwerkingspartners van Almhof met het oog op de verwerking van de prijs, de gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. De persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen worden na het eindigen van de winactie op 6 juli 2018 direct verwijderd. In alle gegevensverwerking procedures (bv. verzameling, verwerking en transmissie) handelen we volgens de wettelijke voorschriften.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgestuurd. De persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden enkel gebruikt voor de prijsafhandeling en niet voor overige commerciële doeleinden.

De site maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. De data wordt geanonimiseerd opgeslagen, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskerd. Gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De deelnemer heeft te allen tijde recht op informatie over de inhoud van de opgeslagen persoonsgegevens en kan hij aanspraak maken op de verwijdering van de gegevens onder promotie@almhof.nl op elk gewenst moment. De gegevens kunnen worden gecorrigeerd op dezelfde manier. In geval van een herroeping zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk worden verwijderd uit de databank. De herroeping en de uitgevoerde opheffing van de persoonlijke gegevens van de deelnemer kunnen worden bevestigd via e-mail.